Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Umowy - różne

img
Dokument przeznaczony jest dla osób, które zakupiły jakiś produkt za pośrednictwem Internetu, np. sklepu online i chcą zwrócić towar. Osoby takie mają prawo żądać zwrotu pieniędzy.
img
Dokument przeznaczony jest dla osób, które w zawarły umowę ze sprzedawcą i z pewnych względów sprzedawca nie wywiązał się z warunków umowy. Przez to Klient może ponieść straty finansowe. Klient jak i sprzedawca mogą wyrazić chęć dalszej współpracy podpisując Ugodę Handlową
img
Kiedy kontrahent nie wywiązał się z warunków umowy kupna-sprzedaży, kontrahent jak i klient mogą podpisać ugodę pozasądową, która określi sposób rozwiązania sporu.
img
Wzór ugody zawieranej pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, gdzie jedna ze stron określa formę spłaty swojego długu.
img
Umowa darowizny rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.
img
Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.
img
Umowa leasingu przeznaczona dla osoby sprzedającej lub kupującej za pomocą leasingu.
img
Dokument przeznaczony jest dla przedsiębiorstwa które chce sfinansować naukę pracownikowi pracującemu w firmie.
img
Dokument przeznaczony jest dla osób które chcą pomóc innej osobie, lub firmie i chcą przystąpić do długu (pomóc w jego spłacie).
img
Jeżeli właścicielami budynku są co najmniej dwie osoby i znajdują się w nim wolne pomieszczenia, które można wykorzystać to można podpisać umowę określającą sposób korzystania z nieruchomości. Pozwoli to uniknąć sporów między współwłaścicielami np. która ze stron odpowiedzialna jest za remont danego obszaru.
img
Podejmując działania sponsorskie warto byłoby to nagłośnić. W tym celu możesz zawrzeć umowę patronacką np. z lokalną stacją radiową lub gazetą.
img
Umowa lombardowa w swej konstrukcji zbliżona jest do umowy pożyczki. Różni się od umowy pożyczki tym, iż jest zabezpieczona poprzez przeniesienie posiadania określonej rzeczy lub innego wartościowego przedmiotu, z jednoczesnym upoważnieniem do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia w razie braku zwrotu pożyczonej kwoty w określonym terminie.
img
Umowa przewłaszczenia, która zabezpiecza zobowiązania finansowe Kredytobiorcy na rzecz Kredytodawcy.
img
Dokument przeznaczony jest dla osób, które chcą dokonać zamiany samochodu z dopłatą lub bez.
img
Przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Pożyczka może przybrać postać umowy odpłatnej bądź nieodpłatnej ? zależy to od woli stron.
img
Dokument przeznaczony jest dla osób, które chcą podpisać umowę pożyczki z przeniesieniem prawa własności np samochodu, nieruchomości. Jest to forma zabezpieczenia w momencie gdy dłużnik nie będzie w stanie spłacić swojego długu.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia