Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Księgi wieczyste

img
Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Zakłada ją sąd rejonowy właściwy dla jej prowadzenia. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej mogą złożyć: - osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomości; - wierzyciel, którego wierzytelność może być zabezpieczona na tej nieruchomości; - na podstawie przepisów szczegółowych określony organ administracji; - z urzędu - w wyjątkowych sytuacjach np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej.
img
W aktach księgi wieczystej spoczywają dokumentu na podstawie, których dokonywano w niej wpisów (m.in. o prawie własności, hipotece, służebnościach). Chcąc kwestionować zasadność wpisów częstokroć należy oprzeć się właśnie na tych dokumentach- inaczej niż w przypadku zwykłego postępowania cywilnego, w przypadku ksiąg wieczystych wniosek o wydanie odpisu takiego dokumentu musi być złożony na urzędowym formularzu.
img
Formularz KW ODPIS składany jest w dowolnym sądzie rejonowym który prowadzi księgi wieczyste, w celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej dowolnej nieruchomości. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy jeśli dana księga wieczysta została już przeniesiona do systemu elektronicznego (nie każdy sąd rejonowy w Polsce przeszedł już tę procedurę). Za pomocą formularza można uzyskać odpis aktualny (z danym na dzień wydania odpisu) lub zupełny (z całą historię obrotu daną nieruchomością) a także zaświadczenie o tym, że dana księga wieczysta została zamknięta. Odpis otrzymujemy \\\"od ręki\\\".
img
Formularz KW PP stanowi załącznik do formularzy KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) lub KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej). Formularz stosowany jest w sytuacji, w której nie udało się w podstawowym formularzu zamieścić danych wszystkich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych.
img
Druk KW WGLAD o nazwie Wniosek o wgląd do Księgi Wieczystej, wydanie wydruku Księgi Wieczystej przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać wgląd do informacji jakie są zawarte w Księgach Wieczystych prowadzonej dla danej nie ruchomości lub chcą uzyskać wydruk z Księgi Wieczystej.
img
Chcąc dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości musimy skorzystać z formularza KW WPIS (w innym wypadku zostanie on zwrócony). Formularz ma zastosowanie m.in. w przypadku wpisania nowego właściciela czy wpisu hipoteki- jak również ich wykreślenia (w postępowaniu wieczystoksięgowym wykreślenie również jest wpisem).
img
KW-ZAD - żądanie wpisu w księdze wieczystej (np. hipoteki). Stanowi załącznik potwierdzający wprowadzenie zmiany lub dokonanie wpisu w Księgach Wieczystych prowadzonych dla danej (danych) nieruchomości.
img
Druk KW PP, który jest nazwany Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy stanowi załącznik do formularzy KW ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej i KW WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej.
img
KW-OZN - Oznaczenie działki ewidencyjnej (załącznik do wniosku o założenie księgi wieczystej)
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia