Aktualnie w bazie mamy: 293 dokumentów
Ostatnia aktualizacja bazy: 04-06-2015

Instytucje

img
Karta Hospitacji przeznaczona jest dla stażystów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych ,podstawowych.
img
Wszystkie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej pracodawców rozpoczynających działalność jak również prowadzących przedsiębiorstwo obowiązuje zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy przez złożenie dokumentu : Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
img
Jeżeli wysyłasz dużo listów poleconych, paczek zmuszony jesteś do ciągłego wysyłania korespondencji listownej gdy prowadzisz sklep internetowy ten dokument jest właśnie dla Ciebie.
img
W każdym przedszkolu jest możliwość aby Twoje dziecko odbierał ktoś inny aniżeli rodzic. Może to być członek rodziny lub zaprzyjaźniona osoba. Aby była taka sposobność - należy przygotować oświadczenie o odbieraniu dziecka.
img
Oświadczenie o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie na prawo jazdy przeznaczone jest dla osób, które składały wniosek o uczestniczenie instruktora w egzaminie ale rezygnują z takiej możliwości.
img
Wywłaszczeniem w rozumieniu przepisów jest zabranie przez Państwo majątku na rzecz Skarbu Państwa, albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
img
Jeżeli pracownik nie chce kontynuować stosunku pracy u danego pracodawcy może zwrócić się do niego z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Jest to najprostszy sposób rozwiązania umowy o pracę, daje bowiem możliwość zakończenia stosunku pracy z dnia na dzień w terminie przez strony uzgodnionym i co do zasady nie powoduje ewentualnego postępowania sądowego.Do tego celu wystarczy przygotować dokument - Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
img
Upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy przeznaczone jest dla osób, które nie mogą osobiście stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w celu złożenia wymaganych dokumentów oraz ustalenia terminu egzaminu.
img
Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym, lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci i ucząca się młodzież w wieku do 26 lat z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym których sytuacja finansowa nie jest w najlepsza natomiast potrzebują nabywać nowe środki ortopedyczne, pomocnicze, lecznicze środki techniczne.
img
Wniosek o dokonanie zmian w danych osobowych tłumacza przysięgłego przeznaczony jest dla tłumaczy przysięgłych, którym zmieniły się dane objęte wpisem.
img
Wniosek o przesłanie dokumentów do innego ośrodka WORD przeznaczony jest dla osób, które są zmuszone zdawać egzamin w innym mieście - ośrodku WORD.
img
Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną również złym stanem zdrowotnym można złożyć wniosek o przyznanie zapomogi finansowej jest on potrzebny do uzyskania pomocy w kryzysowych i szczególnych sytuacjach.
img
Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Niezależnie od wysokości dochodu osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
img
Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych przeznaczony jest dla osób , które chcą zrezygnować z dalszej działalności tłumacza przysięgłego.
img
Wniosek o udostępnienie skrytki lub przegródki pocztowej przeznaczony jest dla osób które chcą skorzystać ze skrytek pocztowych bądź z przegródki pocztowej
img
Wniosek o udział instruktora w egzaminie praktycznym na prawo jazdy przeznaczony jest dla osób, które chcą aby Ich dotychczasowy instruktor nauki jazdy uczestniczył w egzaminie praktycznym na prawo jazdy.
img
Wniosek o udział w szkoleniu na kierowanie ruchem wypełniają osoby które chcą brać udział w szkoleniach z zakładu pracy.
img
Ze szkolenia mogą skorzystać osoby posiadające prawo jazdy co najmniej 1 rok, które mają na swoim koncie nie więcej niż 24 punkty karne i mają możliwość odbyć szkolenie w celu ich zmiejszenia.
img
Osoby, które posiadają uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz chcą zostać wpisani na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości wypełniają Wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
img
Aby otrzymać nowe zaświadczenie o wpis na listę tłumaczy przysięgłych należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o wpis na listę przysięgłych.
img
Jeżeli zamierzasz otworzyć własny prywatny gabinet pracowni rentgenowskiej, będziesz do tego celu wykorzystywał urządzenie do robienia zdjęć rentgenowskich potrzebny jest Tobie Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych.
img
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok przeznaczony jest dla bliskich osoby zmarłej którzy chcą dokonać ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich z grobu do tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.
img
Osoby, które które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego i chcą rozpocząć działalność w zakresie przysięgłego tłumaczenia muszą złożyć wypełniony Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego.
img
Dokument : Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć uprawienia tłumacza przysięgłego.Do tego celu niezbędne jest zdanie egzaminu, aby go zdać należy ustalić termin i wypełnić ten wniosek.
img
Wniosek o zwrot opłaty za egzamin na prawo jazdy przeznaczony jest dla osoby, która dokonała wpłaty na egzamin na prawo jazdy między innymi praktyczny jak i teoretyczny lecz z różnych przyczyn losowych nie będą go zdawać i chcą otrzymać zwrot kosztów egzaminu.
img
Wniosek o o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przeznaczony jest dla osoby mieszkającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, który ma możliwość zrzec się obywatelstwa polskiego na rzecz obywatelstwa innego kraju.
img
Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego przeznaczony jest dla osoby, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego i chce rozpocząć działalność w zakresie tłumacza przysięgłego.
img
Zawiadomienie o nieprzestrzeganiu czystości w restauracji przeznaczony jest dla klientów, którzy korzystali z usług baru i natknęli się na brak higieny ze strony personalu jak również w przygotowywaniu lokalu.
img
Co zrobisz gdy natniesz się na osobę, która kieruje do Ciebie groźby karalne, uszkodzi, przywłaszczy lub ukradnie Twoje mienie? Uporczywe uchyla się od obowiązku alimentacyjnego? W tym celu należy złożyć Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
img
Gdy przystąpiłeś do programu z Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjmujesz stażystów w jego ramach, niezbędne jest prowadzenie listy obecności stażystów.
© Copyright 2010 Edoku.pl stat4u
Pozycjonowanie strony zapewnia